Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
25
Muži
12 %
Ženy
88 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
16 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
8 %
Na materskej dovolenke
4 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
68 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.