Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Fakulta ekonómie a informatiky
Odbor Ekonomika a manažment podniku - podnikové hospodárstvo a manažment
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.