Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Odbor Učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.