Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske, profesijne orientované

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.