Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske, profesijne orientované

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.