Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Odbor Výrobná technika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.