Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta prírodných vied

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.