Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Národohospodárska fakulta
Odbor Verejná správa a regionálny rozvoj
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.