Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Logopédia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé magisterské, inžinierske, doktorské

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.