Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
17
Muži
53 %
Ženy
47 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
18 %
Pracujúci na dohodu
6 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
71 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
6 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.