Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
7
Muži
86 %
Ženy
14 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
43 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
43 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
14 %

Miera nezamestnanosti

50 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.