Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Odbor Zubná technika
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske, profesijne orientované
Počet
absolventov
14
Muži
29 %
Ženy
71 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
36 %
Pracujúci na dohodu
21 %
SZČO
7 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
29 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Miera nezamestnanosti

31 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.