Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Odbor Učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
10
Muži
60 %
Ženy
40 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
90 %
Pracujúci na dohodu
10 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

22 %
0 %
0 %
0 %
11 %
44 %
22 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
78 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
990
1107
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
89 %
Verejná správa a obrana
11 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
67 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
11 %
Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania
11 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
20
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.