Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Odbor Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií - ekológia a ochrana biodiverzity
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.