Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta hospodárskej informatiky
Odbor Ekonometria a operačný výskum
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.