Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Lekárska fakulta
Odbor Všeobecné lekárstvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé magisterské, inžinierske, doktorské

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.